Een avond in de Kerstsfeer.

De bijzondere kerstavond van onze vereniging werd gehouden donderdag 20 december jl. in “De Bovenkruier”. Bij binnenkomst was de zaal tijdig in de kerstsfeer gebracht. Het werd een gezellige opstelling met willekeurig neergezette tafeltjes versierd met kaarsjes en kleedjes. De stoelen werden daar rondom geplaatst. Ook de kerststal, kerstboom en andere kerstversierselen kregen een mooi plekje.

Klaar voor de gezamenlijke “Avond in de Kerstsfeer 2018”.

Toen dit alles klaar was, kwamen de gasten en de leden binnen druppelen. Iedereen nam in de zaal plaats en het werd een gezellig samenzijn. 
Rond 20:00 uur leidde Gonnie Hin de avond in, met een welkom aan iedereen en een kerstwens voor vrede en liefde die zo hard nodig zijn in deze rumoerige wereld. De ziekendienst werd door Gonnie ondersteund met een toepasselijk gedicht. Hierna werden enkele Kerstliederen gezongen.
Daarna werd de avond overgenomen door Eja Wakker voor haar kerstvertelling.

Kerstvertelling door Eja Wakker.

Eja vertelde een spiritueel kerstverhaal dat geënt is op de oude geschriften zoals het werd doorgegeven. Waarom helemaal terug naar de oude geschriften? Omdat er een samenhang is van de oude geschriften en met het verhaal van vandaag.          
DE GEBOORTE.
De bijbel bestaat uit twee delen, het nieuwe- en het oude testament. Het oude testament gaat over de tijd van de profeten en het nieuwe testament over de tijd na de geboorte van Jezus Christus. Eigenlijk is de bijbel een geschiedenisboek over het Joodse volk. In de bijbel vind je duidelijk elementen van andere geschriften, zoals de Vedische geschriften van het Hindoeïsme die nog steeds in ere worden gehouden. Vele zijn echter in de Christelijke traditie naar de achtergrond verschoven en worden niet meer beleden.
Als voorbeeld haalde Eja het Bijbelboek van Daniël aan waarin vier tijdperken worden aangegeven, zoals Het gouden tijdperk (vooruitgang vrede), Het zilveren tijdperk, Het koperen tijdperk en Het ijzeren tijdperk. Het ijzeren tijdperk werd ook wel het donkere tijdperk genoemd. De voorspellingen in het boek Daniël gaan over dit tijdperk. En over dit tijdperk vertelt Eja dat het beeldtaal is, precies zoals wij het wel eens in de kring krijgen aangeboden. Daniel vertelde het verhaal over de evolutie. Hij zag een groot beeld waarin het hoofd uit goud bestond, de borst uit zilver, de buik uit koper, de benen uit ijzer en de voeten uit leem. Het beeld schitterde in de zon, vooral door dat gouden hoofd! De schittering nam af als je naar beneden keek. Geen goede verankering!  Van boven sterk en beneden zwak.

Dan gaat er een steen rollen…Die steen wordt groter en groter en rolt uiteindelijk tegen het beeld aan en van het beeld blijft niets over!
Het is de grens van de grote overgang. In de hele geschiedenis zien we dat tijdens die grote overgang van het ene tijdperk naar het andere, veranderingen plaatsvonden. De grootste verandering zal plaatsvinden als het einde van de vier tijdperken in zicht komen. De eerste grote verandering die beschreven wordt, is de geboorte van Jezus Christus. Een onschuldig kind dat geboren wordt in een kribbe, wat kun je daar nu van verwachten?
In spiritueel opzicht zien we de geboorte van een kind als een vernieuwing. En het beeld van een onschuldig pasgeboren nieuw mensenkind, geeft uitzicht.

De steen die ging rollen, staat voor spiritueel bewustzijn. Het bewustzijn dat wij mogen loslaten en opnieuw mogen beginnen, altijd weer leren van je eigen leven en van de geschiedenis.
In de Dode Zee-rollen en oude Gnostische geschriften is ontdekt dat het juist de bedoeling is om alle facetten van het leven mee te maken, af te dalen naar de aarde en vol met kennis terug te gaan naar het licht, waarin geen zondeval bestaat. Dat gegeven werd niet in de kerken gepredikt! Veel mensen voelden zich daardoor niet goed genoeg en leden daaronder. Fouten maken werd in het verleden en zelfs nu nog in bepaalde kringen gezien als een zonde. En dat alles veroorzaakte angst voor de dood. Hadden zij maar geweten dat juist door het leven te leven, je alleen de lessen kunt leren die je nodig hebt!

Nu komen we tot de belangrijke gebeurtenis van het mensenkind dat geboren werd in een tijd die zwaar was, zoals oorlogen, geruchten van oorlog, vernedering en vervolging. En zie de voorspelling komt uit! De mensenkenner, de Messias wordt geboren. Het licht in de wereld. Het volk opgegroeid met profeten verwachtten een redder. Hoe, dat wist men nog niet. Dat een kind zou worden geboren uit een belangrijke vrouw, die de redder van het volk zou worden, zou nog moeten blijken. Prachtige verhalen zijn er geschreven rond de geboorte, romantisch en vertederend. In het Nieuwe testament lezen we twee verschillende verhalen welke zijn geschreven vanuit de gevoelswereld van de schrijvers, zoals Mattheus en Lucas. Zij schreven met kennis over de achtergrond en hoe de verhalen werden doorverteld, daardoor ontstonden er al verschillen, maar ook nog met de oude geschriften. Een kleine groep ingewijden waren zich bewust van het feit dat dit kind beschermd moest worden. De Moeder was het belangrijkst en dat is nog zo in de Joodse leer, want de moeder geeft het geslacht door, voedt het kind, geeft het een plaats en geeft het ook de lessen. Volgens sommige geschriften zou Maria een groot deel van haar leven in de tempel hebben doorgebracht. In de Gnostiek staat dat de mensheid in die moeilijke tijd de kans kreeg om opnieuw te beginnen. De eenvoudige mensen, zoals de herders, zagen er de toekomstige verlosser in. De hoger opgeleide mensen, zoals de astrologen, de voorspellers en de helderzienden van die tijd, voorzagen de grote verandering die zou plaatsvinden. Helderziendheid werd in die tijd volledig aanvaard.

In het IJzeren tijdperk wordt ook gesproken over Engelen, waarvan Michael er één is, hij zal de hulp worden voor dit kind. Een klein mensenkind voorbestemd om de verandering in gang te zetten, lang onzichtbaar, pas na dertig jaar is Jezus zover om de stappen te zetten die nodig zijn voor de veranderingen. Vooraf leerde hij in de tempel en gaf zijn mening over sommige uitspraken van de Priesters. Bij leven is hij gevormd door zijn opvoeding in Egypte, de vlucht en de verhalen die zijn moeder hem vertelde. Door de lessen in de synagoge, kritisch te zijn naar de tempelridders, groeide hij uit naar het meesterschap. Dan weet hij dat zijn tijd is gekomen om aan het werk te gaan!
Hij verzamelt zorgvuldig mensen om zich heen en wordt de leraar van de twaalf apostelen oftewel discipelen genaamd. Hij gaat opvallen en men vraagt zich af wie hij nou eigenlijk is? Men ziet in hem een profeet en men vraagt zich af of dit Elia is, die is teruggekomen. In deze geschriften wordt dus over reïncarnatie gesproken, hetgeen in het Christendom wordt weggelaten, terwijl andere culturen dit wel hebben vastgehouden. Jezus laat zien hoe het anders kan, zoals zijn medemenselijkheid uit pure liefde, zijn genezingen en het prediken en werken vanuit het Licht. Het Licht van waaruit we allen gekomen zijn en na onze lessen weer terugkeren.
Dit kind werd niet geaccepteerd door de voorgangers in de tempel, noch door de toen gevestigde orde, het werd een bedreiging en de steen ging rollen…..             
We kennen de verhalen van de vele veranderingen die toen hebben plaats gevonden, de Apostelen die hun weg kozen, het politieke spel tussen Kerk en Staat, vervolgingen die daarop ontstonden en mensen die zich afscheidden. En een paar eeuwen terug de Inquisitie die de Katharen in Frankrijk vervolgden! En nog steeds de ene leer tegenover de andere en nog steeds heeft men de boodschap van Liefde niet begrepen!

Ik maak nu een grote sprong en wil hier de naam van Piet van Ingen noemen, een man die geen onderscheid maakte tussen geloofsgroepen, maar ze bij elkaar bracht. Ook mensen die er voor uit mochten komen dat ze een gave hadden, mensen die weten en aanvoelen waar onze bron van liefde en licht is. En nu twee duizend jaar later, al geruime tijd, zijn we weer in het ijzertijdperk beland. En weer is het de engel Michael, die de overgang mogelijk maakt van het IJzeren tijdperk naar het Gouden. Het zal niet vanzelf gaan, er zal flink geschud worden aan ons bestaan hier. Het “Kerstkind” is in ons midden en laat ons de nieuwe tijd zien, de tijd van de herkansing om uit liefde en mededogen met elkaar om te gaan.
We kunnen nu stellen dat Jezus is uitgegroeid tot een menselijk krachtenveld van Liefde en Trouw. Belangrijke woorden in ons tijdperk zijn: Barmhartigheid, mededogen met hen die lijden en spijt omzetten in verzoening en vergeving. Een tijd waarin we gaan zien is hoe de mens zich opoffert en de strijd aangaat tegen onrecht. Dat je mag zijn zoals je bent.
Belangrijk zijn de lichtdragers op deze aarde die dat krachtenveld voeden, een  positief en helend krachtenveld dat door onze samenkomsten verstevigd wordt.

Eja is blij om hier te zijn en mee te kunnen werken aan die gezamenlijke krachtenbundeling van liefde. Het is nauwelijks te beseffen wat een gezamenlijke kracht van LIEFDE doet! De kracht van vernieuwing naar een andere tijd is ingezet.

De geboorte van het kind in Bethlehem geeft weer hoop.

Die veranderingen brengen spanning en ook angst bij mensen.
Daarom wil ik afsluiten met een gedicht van Freek de Jonge.

Wees niet bang

Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen,
vastberaden, doelgericht of aarzelend op de tast.
Houd je aan regels, volg je eigen zinnen,
laat die hand maar los of pak er juist een vast.

Wees niet bang voor al te grote dromen,
ga als je het zeker weet en als je aarzelt, wacht.
Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen,
het mooiste overkomt je het minste is bedacht.

Wees niet bang voor wat ze van je vinden,
wat weet je van een ander als je jezelf niet kent.
Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden,
het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde went.

Wees niet bang, je bent een van de velen,
tegelijk is er maar een als jij,
dat betekent dat je vaak zult moeten delen
en soms zal moeten zeggen laat me vrij.

Een gedicht van Freek de Jonge uit ‘Kijk, Dat Is Freek’

 

Op verzoek van Eja werd het lied “Macht der Liefde” gezongen

 

Als afsluiting bedankte Gonnie iedereen en in het bijzonder Eja voor haar deel van deze bijzondere Kerstavond.
Hierna werd als afsluiting het “Ere zij God” staande gezongen.

Voor iedereen was hierna, onder een gezellig samen zijn, heerlijke koek, diverse hartige hapjes en nootjes. Het drankje kon op rekening van de vereniging bij de bar afgehaald worden.

We kunnen terugzien op een geslaagde avond in de Kerstsfeer.

Eja heel veel dank voor je bijdrage aan deze avond. 

Bij het huiswaarts gaan werd door Eja en Ed een lichtje aangeboden met een kerstwens.